Các tùy chọn khóa đào tạo giúp chuyển đổi tác động của bạn

Áp dụng các nguyên tắc đã được chứng minh hiệu quả trong môi trường học tập gắn kết, sôi nổi và cộng tác cả trực tiếp lẫn trực tuyến

Dale Carnegie Logo

Free Webinars & Resources

Dale Carnegie has developed a workshop for everyone to manage stress, including making its popular on-demand webinar, “Handling Stress and Supporting Resilience in Times of Crisis,” free online. Anyone can view the webinar by registering at this link

View now

Nhiều chủ đề khóa học cho mọi trình độ kỹ năng

Chúng tôi có nhiều khóa học cho mỗi chủ đề trong 6 chủ đề chủ chốt, được thiết kế để mở rộng và mài giũa kỹ năng nhằm giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp.